Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Bevezetés
  1. A STAS Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja ügyfelei személyes adatait.
  2. Az Adatkezelő a Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. A módosítás az Adatkezelő korábbi tájékoztatójának hatálya alatt történt személyes adat kezelésekre a módosítás új részei tekintetében irányadó (egyebekben e személyes adatok kezelésére a személyes adat kezelésének megkezdésekor irányadó szabályok vonatkoznak), míg a Tájékoztató módosulását követően indult személyes adat kezelések tekintetében teljes egészében irányadó a módosított Tájékoztató (mely ezen érintettek esetében a személyes adat kezelés megkezdésekor hatályos tájékoztatónak minősül).
  3. Az Adatkezelő a Tájékoztató valamennyi módosítását elérhetővé teszi a weboldalán. Amennyiben a módosítás jogszabályváltozás, vagy hatósági határozat okán szükséges, vagy amennyiben a módosítás a személyes adat kezeléssel kapcsolatos kérdést nem érint (pl. az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket nem érintő technikai jellegű változás esetén), a módosítás a módosítást megelőző személyes adat kezelésekre is kiterjed.
  4. Amennyiben kérdése merül fel a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk az office.hungary@stas.eu e-mail címre és válaszolunk a kérdéseire. A jelen Tájékoztató és annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a https://www.staspart.hu címen.
  5. A www.statspart.hu oldalon üzemeltetett weboldal („Weboldal”) használata és az annak felhasználásával történő ajánlatkérés során személyes adatokat ad meg, melyeket az alábbi jogszabályoknak megfelelően kezelünk:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR"),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
 • a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”),
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
  1. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól. Amennyiben a jelen Tájékoztató kifejezetten másképp nem rendelkezik, az abban használt fogalmak az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.
 1. Az Adatkezelő személye

STAS Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.

cégjegyzékszám:

13-09-172235

e-mail cím:

office.hungary@stas.eu

telefonszám:

+36 20 317 0705

weboldal:

https://www.staspart.hu

 

https://www.stas.be/hu

Az Adatkezelő határozza meg a Weboldalon történő ajánlatkérési eljárás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek során kért adatok körét, célját, azok kezelésének időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a lentebb meghatározott egyes célokból.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
  1. Az Adatkezelő az adatkezelést megelőzően minden esetben közli az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
  2. Az Adatkezelő 3 (három) évente felülvizsgálja, hogy az általa kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
  3. Az Adatkezelő az Ön személyes adatát kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogalappal kezeli, így különösen
 1. amennyiben Ön egy vagy több meghatározott (konkrét) célból – amely az Adatkezelő általi adatkezelés célja is – egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – nyilatkozattal önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson (melynek a jelen tájékoztató minősül) alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adata(i) Adatkezelő általi kezeléséhez; vagy amennyiben
 2. az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése olyan, az Adatkezelő és az érintett közötti, az Adatkezelő kezdeményezésére történő szerződés létrehozásához – azaz a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez (szerződés megkötése céljából történő személyes adat kezelés) –, vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél; vagy
 3. amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése az Adatkezelőre vonatkozó olyan jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amelyet jogszabály állapított meg; vagy
 4. amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése az Ön, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy
 5. amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap).
  1. A személyes adatok kezelése során főszabályként nem valósul meg különleges adatok kezelése. Amennyiben különleges adat kerülne feltárásra (például egészségügyi adat, büntetett előéletre vonatkozó adatok) a GDPR és a vonatkozó magyar ágazati jogszabályok rendelkezései erre az adatkezelésre megfelelően alkalmazandók.

 

 1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a személyes adatok kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így

 1. tisztességesen és az érintett által átlátható módon;
 2. egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;
 3. a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
 4. pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
 5. a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;
 6. olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
 7. alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
  1. Az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása érdekében és az Adatkezelő gazdasági érdekeinek elősegítése végett kezeli. Az Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:
 1. a Weboldalon történő ajánlatkérések és az ott nyújtott szolgáltatások során,
 2. a hírlevelekre történő feliratkozás során,
 3. ügyfélszolgálat, panaszkezelés során.
  1. A Weboldalszolgáltatásai, illetve az ezek használatához szükséges regisztráció kizárólag vállalkozások számára érhető el, fogyasztók számára nem. Az egyes vállalkozási formákkal kötött szerződések esetén is megvalósulhat azonban személyes adatok kezelése (így különösen kapcsolattartói adatok rögzítése, egyéni vállalkozóként történő regisztráció, alkalmazottként történő panaszbejelentés vagy ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel esetén).

 

 1. Az egyes adatkezelések egyedi körülményeire vonatkozó tájékoztatások
 1. Regisztráció a Weboldalon

Ön a regisztrációt és a bejelentkezést követően tudja használni a Weboldal egyes funkcióit, illetve ajánlatot kérni az Adatkezelőtől a kiválasztott termékekre. Regisztrálni és bejelentkezni egyrészt az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal lehet.

Az adatkezelés célja:

 • online termékértékesítés,
 • a felhasználó, mint ajánlatkérő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,
 • a kiválasztott termékekre (illetve szolgáltatásra) történő ajánlatadás.

Az adatkezelés jogalapja:

Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

A regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatok:

e-mail cím, jelszó, név, számlázási cím: cégnév, ország, város, cím (utca, házszám), adóazonosító jel.

Opcionálisan megadható adatok:

Telefonszám, címhez tartozó emelet, ajtó, egyéb

Adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

Adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül Öntől, mint érintettől gyűjtjük a regisztráció, illetve a felhasználói fiók adatainak módosítása során.

Szerződésen vagy jogszabályon alapul:

Nem.

Kötelezőség:

Az adatainak a megadása önkéntes.

Elmaradás következménye:

Az adatszolgáltatás a regisztráció tárgyában létrejött szerződés megkötésének feltétele. Ennek hiányában a Weboldal funkcióit nem tudja maradéktalanul használni, illetve nincs lehetősége az ajánlatkérési folyamat befejezésére.

Hozzájárulás visszavonása:

Hozzájárulását a „Fiók” menüpont „Regisztrációs hozzájárulás elfogadása / elutasítása” hivatkozására kattintva megjelenő űrlapon vonhatja vissza.

 

 1. Vélemény rögzítése az egyes termékekhez

A Weboldalon szereplő termékekhez az érintett véleményt írhat és a termékez ötfokozatú skálán pontozással értékelheti. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő megőrzi és a Weboldalon a terméknél feltünteti.

Az adatkezelés célja:

 • a felhasználói visszajelzések gyűjtése,
 • a felhasználói értékelések közzététele.

Az adatkezelés jogalapja:

Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

Az értintett neve, termékről adott véleménye és értékelése.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vélemény elküldésének időpontját követően 5 év múlva törli.

Adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül az érintettől gyűjti az Adatkezelő vonatkozó mezők kitöltése és elküldése útján.

Szerződésen vagy jogszabályon alapul:

Nem.

Kötelezőség:

Az adatainak a megadása önkéntes.

Elmaradás következménye:

Az adatkezelés nélkül az érintett véleménye nem kerül megőrzésre, illetve közzétételre.

Hozzájárulás visszavonása:

Hozzájárulását az office.hungary@stas.hu e-mail címre küldött levelével vonhatja vissza.

 

 1. E-mailes és telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok

A https://staspart.hu/index.php?route=information/contact linken található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.

Az adatkezelés célja:

 • ügyfélszolgálati tevékenység ellátása,
 • ügyfél igények visszakövetése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

E-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz e-mail-ben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni Önnel.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.

Adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül Öntől, mint érintettől gyűjtjük a regisztráció, illetve a felhasználói fiók adatainak módosítása, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység során.

Szerződésen vagy jogszabályon alapul:

Nem.

Kötelezőség:

Az adatainak a megadása önkéntes.

Elmaradás következménye:

Adatkezelés hiányában az Adatkezelő törölni köteles az ügyfélszolgálattal közölt információkat.

Hozzájárulás visszavonása:

A hozzájárulást az office.hungary@stas.eu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

 

 1. Panaszok előterjesztése során megadott személyes adatok

A https://staspart.hu/index.php?route=information/contact linken található kapcsolat-felvételre, e-mail-en, telefonszámon érkező vagy személyesen előadott panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.

A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

A jelen adatkezelési cél alatt a jótállási igények bejelentését is érteni kell.

Az adatkezelés célja:

 • panaszkezelés,
 • jótállási igények kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

a) az érintett neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a panasz részletes leírása, az érintett által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) az Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben annak azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az érintett aláírása (kivéve, ha e-mailen terjesztették elő az igényt),

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 (nyolc) év múlva törli.

Adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül Öntől, mint érintettől gyűjtjük a regisztráció, illetve a felhasználói fiók adatainak módosítása, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység során.

Szerződésen vagy jogszabályon alapul:

Nem.

Kötelezőség:

Az adatainak a megadása önkéntes.

Elmaradás következménye:

Az adatkezelés elmaradása esetén az Adatkezelőnek nincs lehetősége a panaszt kivizsgálni.

Hozzájárulás visszavonása:

A hozzájárulást az office.hungary@stas.eu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

 

 1. Hírlevél, közvetlen üzletszerzés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Az érintett a Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja:

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

név, e-mail cím, dátum, időpont.

Adatkezelés időtartama:

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül Öntől, mint érintettől gyűjtjük a hírlevélre történő feliratkozás során.

Szerződésen vagy jogszabályon alapul:

Nem

Kötelezőség:

Nem

Elmaradás következménye:

Az Adatkezelő az ajánlatait nem küld reklámot és az aktuális ajánlatokról tájékoztatást az Ön részére.

Hozzájárulás visszavonása:

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az office.hungary@stas.eu e-mail címre küldött üzenettel, illetve a megküldött üzenetekben elhelyezett leiratkozáshoz vezető linkre kattintva. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az Adatkezelő a nyilvántartásából haladéktalanul törli, és részére reklám a továbbiakban nem kerül közlésre.

Hozzájárulását a „Fiók” menüpont „Hírlevél megrendelése” hivatkozására kattintva megjelenő űrlapon is visszavonhatja.

 

 1. Profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.

 

 1. Adattovábbítás
  1. Kiszállítás esetén

A megrendelt termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

 1. GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., adatvedelem@gls-hungary.com, dataprotection@gls-hungary.com)
 2. TNT Express Hungary Kft. (székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép. II Logisztikai központ – Irodaépület, dataprotection@tnt.com)
 3. XXL FUTÁR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1041 Budapest, Szigeti József utca 25. 9. em. 53., info@xxlfutar.hu)
 4. LogMASter Nemzetközi Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2151 Fót, Keleti Márton utca 12., sales@logmaster.hu)
  1. Közösségi média linkek, bővítmények

A Weboldal a Facebook, az Instagram és a YouTube oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehet közzé.

 

 1. Az érintettek jogai
  1. Joggyakorlás módja
   1. A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés, és panasz esetén az érintett közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat, aki a kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme beérkezéstől számított 25 (huszonöt) napon belül érdemi választ ad. Ha a kérelme összetettsége, vagy kérelmeinek száma ezt indokolja, úgy a válaszadási határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet az eredeti határidőn belül az Adatkezelő értesíti.
   2. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (információs önrendelkezési jogok), amelyeket alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. Egy adott jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR és a vonatkozó jogszabályok további feltételeket állapíthatnak meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják vagy korlátozhatják. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Tájékoztatót, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit.
   3. Az érintett jogaival az Adatkezelőhöz címzett írásbeli nyilatkozatával élhet (office.hungary@stas.eu).
   4. Az Adatkezelő nem korlátozza az érintett jogát, így nem zárja ki a szóbeli igényérvényesítést, ebben az esetben a Adatkezelő jelen Tájékoztató feljegyzést készít a kérésről.
   5. Tekintettel az Adatkezelő érintetti személyes adatok/üzleti titok védelmére vonatkozó kötelezettségére, az Adatkezelő a személyes adat kezelésre vonatkozó kérelme teljesítése esetén az Ön azonosítását elvégzi. Kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az azonosítását követően jogosult eleget tenni.
   6. Az Adatkezelő minden döntésről tájékoztatja Önt is a döntést megalapozó információk összefoglalásával, azaz annak rögzítésével, hogy a döntés milyen információk alapján született meg. A kérelem elutasítását tartalmazó döntés esetén a tájékoztatás tartalmazza a jelen Tájékoztató jogorvoslatra vonatkozó tartalmát is.
   7. Az Adatkezelő az Ön által kért információkat írásban, vagy – az elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben Ön a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.
   8. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
  2. Hozzájárulás visszavonása

(GDPR 7. cikk (3) bek.)

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Hozzáférés joga

(GDPR 15. cikk)

 1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott és a jelen Tájékoztatókban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Eltérő nyilatkozat hiányában, ha elektronikus úton nyújtja be a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére az Adatkezelő.
 3. Helyesbítéshez való jog

(GDPR 16. cikk)

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat (megjelölve a helyes adatokat). Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 2. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(GDPR 17. cikk)

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy e személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikkében meghatározott indokok valamelyike fennáll.
 2. A törléshez való jog megnyílik az alábbi körülmények megvalósulása esetén:

•     nincs szükség többé a személyes adatok kezelésére,

•     Ön a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs,

•     az adatkezelés kizárólag jogos érdeken alapul, amellyel szemben Ön eredményesen tiltakozik,

•     az adatkezelés jogellenes,

•     jogszabály előírása alapján törölni kell a személyes adatot,

•     információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása érdekében került sor a személyes adatok kezelésére.

 1. Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat törölni köteles, e törlési kötelezettségének tényleges, végleges és helyreállíthatatlan törléssel/anonimizálással tesz eleget, és intézkedik a törlési kötelezettség alapján megsemmisítendő dokumentumok maradéktalan megsemmisítése iránt is.
 2. Amennyiben a személyes adatot az Adatkezelő nyilvánosságra hozta, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 3. A törléshez való jogot korlátozza a véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jog, a jogszabály által előírt adatkezelés, illetve a jogi igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ténye.
 4. A felhasználói fiókját az „Fiók” menüpont, „Személyes adatok törlése” gombra kattintva, vagy Adatkezelő részére küldött e-mail útján törölheti (office.hungary@stas.eu).
 5. Adatkezelés korlátozása

(GDPR 18. cikk)

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.
 2. Ezek az indokok az alábbiak lehetnek:

•     a vitatott pontosságú személyes adatok esetén a helyesség Adatkezelő általi ellenőrzésének idejére az adatkezelés korlátozásra kerül,

•     jogellenes adatkezelés esetén nem az adatok törlését, hanem a kezelésük korlátozását kéri,

•     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez,

•     ha tiltakozott az adatkezelés ellen; arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén).

 1. Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adat tárolásán kívül más adatkezelési művelet nem végezhető azzal az Ön hozzájárulása nélkül, ide nem értve a jogi igények érvényesítésével, más személy jogainak védelmével, a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
 2. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, arról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet, aki korlátozta az adatkezelést.
 3. Adathordozhatóság

(GDPR 20. cikk)

 1. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: (i) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; (ii) az adatkezelés automatizált módon történik és (iii) ha az technikailag megvalósítható. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatait a „Fiók” menüpont „Személyes adatok letöltése” gombra kattintva töltheti le.
 3. Az adathordozhatóság jogának korlátját jelenti az, hogy a jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 4. Automatizált döntéshozatalhoz (profilalkotáshoz) kapcsolódó jogok

(GDPR 22. cikk)

Az Adatkezelő által folytatott, automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy

•     az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,

•     az Önt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze,

•     az Adatkezelő profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló döntésével szemben kifogást nyújtson be.

 1. A tiltakozáshoz való jog

(GDPR 21. cikk)

 1. Jogos érdeken vagy közérdeken alapuló adatkezelések esetén jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az adatvédelmi tisztviselő számára küldött elektronikus levél (e-mail) útján szerezheti be.
 2. Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezeli tovább.
 3. A személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára az adatkezelést az Adatkezelő korlátozza, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről az tájékoztatja.
 4. A tiltakozás joga egyéb jogalap (hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, létfontosságú érdek védelme) szerint kezelt személyes adatok esetén nem illeti meg.

 

 1. Jogorvoslat

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 1. Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségen.
 2. Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410, web: www.naih.hu)
 3. Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen. Jogosult bírósághoz fordulni személyes adatai jogellenes kezelése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosag.hu.

Bírósághoz fordulhat:

•     a felvilágosítás megtagadása,

•     a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,

•     jogainak megsértése esetén, továbbá

•     ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha

•     az Adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül.

 1. Ha az Adatkezelő az adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő, illetve más adatkezelő az adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önt személyiségi jogában megsérti, az az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések
  1. Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.
  2. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
  3. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
  4. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Kassai út 129.) szerverein találhatóak, a Weboldal üzemeltetői feladatait szintén a jelen pont szerinti társaság látja el.
  5. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

 

 1. Adatfeldolgozás, adatokhoz hozzáférő személyek
  1. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
  2. A Weboldal üzemeltetője és ebben a körben adatfeldolgozó a ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Kassai út 129.), adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló határozatlan idejű szolgáltatási szerződés megszűnéséig őrzi meg.
  3. Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve a Tájékoztatóban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a Tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.
  4. Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Search Console, Ads, Tag Manager, webanalitikai szolgáltatásait.
  5. A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics, Search Console, Ads, Tag Manager a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

Keresés